O projekcie

$image_alt

Samorząd Województwa Pomorskiego docenia rolę i znaczenie innowacji w dzisiejszej gospodarce oraz widzi potrzebę stworzenia w Regionie silnej kultury innowacyjnej.

Stworzenie kultury innowacyjnej jest procesem ciągłym wymagającym podjęcia wielu działań pro-innowacyjnych i zaangażowania wielu podmiotów, którego efekty widoczne są w perspektywie kilku lat i mają one na celu wykreowanie, w dłuższym okresie, wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie liczby wdrożeń, między innymi dzięki zacieśnieniu współpracy środowiska biznesowego i naukowego.

Wymaga to podejmowania konsekwentnych, spójnych i skoordynowanych działań nastawionych na długofalowość, skoordynowania prac zmierzających do poprawy konkurencyjności regionu poprzez wzrost innowacyjności gospodarki, zdefiniowania ról poszczególnych aktorów otoczenia innowacji oraz zwiększenia ich kompetencji oraz skupienia się na wymiernych efektach działania.

W procesie budowania innowacyjności regionu niezbędne jest podejmowanie działań integrujących środowisko i podmioty Gospodarki Opartej na Wiedzy: efektywna praca parków naukowych, technologicznych, centrów transferu technologii, instytucji sfery B+R, agencji rozwoju regionalnego a pre-inkubatorów oraz inkubatorów przedsiębiorczości w regionie.

Aby móc w przyszłości mówić o kulturze innowacyjnej Pomorza, Samorząd Województwa podejmuje konkretne działania, mające na celu utworzenie regionalnego systemu wsparcia innowacji, opartego o współpracę w ramach „złotego trójkąta" – przedstawicieli biznesu, nauki i administracji, przy udziale instytucji otoczenia biznesu. W celu realizacji zmierzonych celów Samorząd od 1 stycznia 2009 roku podjął się realizacji projektu „INNOpomorze - kampania promującą przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu", który zakończył się w maju 2010 roku. Druga edycja projektu „INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji" realizowana była w okresie od czerwca 2010 do grudnia 2011 roku.

INNOpomorze – kolejne edycje projektu...

III edycja: INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji

Okres trwania 1 luty 2012 – 31 grudnia 2013 r.

Innowacyjność Unii Europejskiej, Polski i Województwa Pomorskiego na dzień dzisiejszy nie jest oceniana wysoko. Kryzys finansów publicznych, jaki w ostatnich miesiącach objął wiele z unijnych krajów może dodatkowo spowodować, że kraje europejskie chwilowo skupią się na rozwiązaniu bieżących problemów finansowych. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności krajów unijnych wymaga jednak podjęcia zdecydowanych działań pro-innowacyjnych, szczególnie że w dalszym ciągu nie notuje się znaczącej liczby wdrożeń, a współpraca środowiska gospodarczego i naukowego na obecnym etapie wymaga skoncentrowanych działań animacyjnych. Jakość relacji pomiędzy firmami oraz pomiędzy firmami a instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi jest szczególnie istotna w kontekście podnoszenia konkurencyjności regionów. Działania proinnowacyjne mają na celu wykreowanie znaczącego wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie liczby wdrożeń, między innymi dzięki zacieśnieniu współpracy środowiska biznesowego i naukowego.
Większość z podejmowanych dotąd w regionie pomorskim proinnowacyjnych działań i realizowanych projektów miała charakter dorywczy i przypadkowy i nie przyniosła spektakularnych efektów dla gospodarki. Szczególnie, że podejmowana była przez instytucje o ograniczonym potencjale działalności, zarówno tematycznym, jak i obszarowym. Stworzenie kultury innowacyjnej jest jednak procesem ciągłym, wymagającym podjęcia szeregu działań i zaangażowania wielu podmiotów, którego efekty widoczne są w perspektywie kilku – kilkunastu lat. Zauważa się potrzebę stworzenia stabilnego i skutecznego ośrodka o jasno określonym kierunku działań wspierającego procesy innowacyjne.

Realizacja projektu INNOpomorze przez Samorząd Województwa Pomorskiego podkreśla wagę i stabilność prowadzonej polityki proinnowacyjnej samorządu. Za pomocą takich działań buduje się zaufanie do partnerów i prowadzonych przez nich przedsięwzięć, szczególnie dotyczących tak ulotnych i wrażliwych kwestii jak innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość i współpraca środowiska nauki z biznesem.

Doświadczenia pierwszej i drugiej edycji projektu INNOpomorze pokazały, jak ważne jest  przeprowadzenie działań, które przyczynią się, z jednej strony do zwiększenia wiedzy przedsiębiorców, naukowców i studentów studiów doktoranckich na temat znaczenia współpracy w  budowaniu innowacyjnej gospodarki, z drugiej zaś strony ułatwią wzajemny kontakt przedstawicielom wymienionych środowisk.

Cel główny projektu:
Stworzenie stabilnego i skutecznego ośrodka wspierającego procesy innowacyjne o jasno określonym kierunku działań.

Cele szczegółowe:
•    podniesienie kompetencji regionalnych managerów procesów innowacyjnych i liderów struktur klastrowych
•    profesjonalizacja działań proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach
•    zwiększenie liczby prac badawczych uwzględniających potrzeby regionalnej gospodarki
•    zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki ukierunkowane na wdrożenia

Działania realizowane w ramach projektu skierowane będą do:

 • przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
 • uczelni oraz ich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
 • jednostek naukowych
 • doktorantów

 

Po pierwsze: TWORZENIE TRWAŁYCH POWIĄZAŃ W SFERZE INNOWACYJNEJ

Podstawą do integracji środowisk i podmiotów gospodarki opartej na wiedzy są: efektywna praca samorządów, parków naukowych, technologicznych, centrów transferu technologii, instytucji B+R, agencji rozwoju regionalnego, instytucji finansujących a także rozwinięty system pre-inkubatorów oraz inkubatorów przedsiębiorczości w regionie.
Utworzenie trwałych relacji pomiędzy wszystkimi aktorami procesu innowacji jest podstawowym warunkiem zbudowania skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności Regionu. Dlatego też, przy pomocy dostępnych narzędzi, Samorząd Województwa powinien konsekwentnie kontynuować podjęte działania, zwiększające zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji.

Po drugie: WZMACNIANIE KOMPETENCJI KADR ŚRODOWISKA INNOWACJI

Z uwagi na dynamikę procesów rynkowych niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób, w szczególności osób zaangażowanych w realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych. Planuje się podniesienie kompetencji przedsiębiorców, naukowców (potencjalnych przedsiębiorców akademickich) oraz uczestników struktur klastrowych, w tym koordynatorów i animatorów klastrów za pomocą takich działań jak: działania pro-kompetencyjne dla animatorów/koordynatorów klastrów oraz łączenie kreatywnych pracowników z innowacyjnymi przedsiębiorstwami;

W ramach zwiększania kompetencji klastrowych zostanie powołana Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych. Grupa składać się będzie z przedstawicieli członków klastrów (przede wszystkim liderów i animatorów). W ścisłej współpracy z grupą będziemy rozwijać politykę klastrową, w której struktury klastrowe będą narzędziem wdrażania polityki w przyszłym okresie programowania UE. Dodatkowo, poprzez udział w pracach grupy, podnoszone będą wiedza i kompetencje uczestników spotkań.

Osobnym elementem działań zmierzających do zwiększania kompetencji innowacyjnych w regionie będą targi kadry innowacyjnej. Z uwagi na wielokrotnie zgłaszane przez przedsiębiorców problemy w znajdywaniu kadr mogących uczestniczyć w realizacji projektów innowacyjnych istnieje potrzeba identyfikowania takiej kadry i organizowania spotkań takich osób z przedstawicielami innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach projektu planuje się włączyć część będącą targami kadry innowacyjnej w dwa z regionalnych wydarzeń seminaryjno warsztatowych, dotyczących kluczowych branż regionu.

Po trzecie: UTWORZENIE I PROWADZENIE CENTRUM INNOWACJI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Zauważa się potrzebę stworzenia stabilnego i skutecznego ośrodka o jasno określonym kierunku działań wspierającego procesy innowacyjne, na przykład poprzez koordynowanie regionalnych procesów innowacyjnych i organizację wydarzeń poświęconych innowacjom.

Wśród wydarzeń należy wymienić wspomniane powyżej Targi Kadry Innowacyjnej. Targom Kadry Innowacyjnej towarzyszyć będzie Międzybranżowa Konwencja Liderów. Będą to obrady prowadzone pod okiem eksperta, mające na celu znalezienie obszarów na styku branż, w których można by realizować wspólne projekty i wygenerować innowacje.

Zaplanowano także indywidualne konsultacje doktorantów 1 roku studiów doktoranckich z przedsiębiorcami – istotne w momencie prac nad ustaleniem obszaru badawczego doktoranta

Wśród pozostałych działań, leżących w kompetencjach Pomorskiego Centrum Innowacji na etapie organizacji działania znajdują się:
- brokerstwo informacji o regionalnym przedsięwzięciu innowacyjnym;
- współorganizacja regionalnych wydarzeń poświęconych innowacjom;
- wsparcie przy opracowywaniu przez przedsiębiorstwa strategii innowacji, strategii zarządzania wiedzą oraz przy audycie innowacyjnym

Oczekuje się, że działania te w perspektywie kilkuletniej zaowocują wzrostem wykorzystania i rozwojem regionalnych instytucji sektora B+R (uczelnie wyższe, placówki PAN, JBR-y, jednostki rozwojowe).

Harmonogram wydarzeń:
 

II edycja: INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji

II edycja projektu stanowi kontynuację działań samorządu podjętych w ramach I edycji projektu oraz odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez pomorskich przedsiębiorców i naukowców, jak również konieczność zbudowania regionalnego systemu wsparcia innowacji, opartego o współpracę w ramach „złotego trójkąta" – przedstawicieli biznesu, nauki i administracji, przy udziale instytucji otoczenia biznesu. Organizowane liczne seminaria i spotkania matchmakingowe miały za zdanie pobudzić do współpracy w zakresie transferu technologii, a tym samym ułatwić i skrócić proces wdrażania nowych rozwiązań.

Jednym z działań zaplanowanych do realizacji w II edycji projektu było zadanie pt. „Barometr innowacyjności", w skład którego weszły badania analizy i monitoring potencjału innowacyjnego regionu. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą zarówno przedsiębiorcom, jak i naukowcom czy przedstawicielom instytucji IOB i administracji podczas planowania dalszych działań własnych i wspólnych.

 • Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni PDF
 • Ocena popytu na prace B+R ze strony firm regionu wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków działalności i potrzeb w zakresie bazy laboratoryjnej i aparaturowej PDF
 • Analiza programów studiów w uczelniach wyższych regionu w zakresie kształtowania pro-innowacyjnych postaw i umiejętności PDF
 • Ocena komercyjnych ofert i osiągnięć wdrożeniowych regionalnych instytucji sfery B+R PDF

Kolejnym zadaniem realizowanym w projekcie były spotkania - Kojarzenie partnerów - mające na celu inicjowanie współpracy w ramach działalności innowacyjnej. Celem spotkań było zwiększenie wiedzy przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i administracji na temat znaczenia współpracy w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Dotyczyło to działań, które pobudzają do współpracy w zakresie innowacji i transferu technologii oraz uświadomiają rolę jaką odgrywa wykorzystanie nowych rozwiązań we współczesnym świecie.

Zrealizowano następujące wydarzenia:

 1. Międzynarodowa współpraca klastrów z perspektywy regionalnej - 16.09.2010 r. Szczegóły Galeria
 2. Konferencja Patent na własność - jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa - 26.10.2010 r. Szczegóły Galeria
 3. Odczarować innowacje - 23.02.2011 r. Szczegóły Galeria
 4. Pomorskie Dni Energii - 15.04.2011 r. Szczegóły Galeria Video
 5. Zaczęło się w głowie...od przemysłu do pomysłu - 6.05.2011 r.  Szczegóły Galeria
 6. Zysk z natury - 2.06.2011 r. - Szczegóły Galeria
 7. Innowacyjna mikstura - 16.06.2011 r. Szczegóły Galeria
 8. INNO3city - 17.11.2011 r. Szczegóły Galeria

W ramach II edycji projektu, w serwisie INNOpomorze.pl stworzono narzędzie „Pomorska Oferta Naukowa On-line (PON). Jest to baza komercyjnej oferty pomorskich instytucji sfery B+R, która w  efektywny sposób połączy potrzeby przedsiębiorstw z ofertą instytucji badawczo-rozwojowych. W interesie zarówno użytkowników zewnętrznych, jak i instytucji zaangażowanych w obsługę bazy, jest możliwie największa integracja danych dotyczących działań związanych z B+R w regionie. Ich wymiana  stanowi dużą wartość dodaną dla wszystkich uczestników dialogu nauka – biznes - administracja.
I edycja: INNOpomorze – kampania promującą przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu

Zasadniczym celem I edycji projektu: było przeprowadzenie szeroko zakrojonej promocji innowacji i postaw innowacyjnych, kreatywności i przedsiębiorczości w województwie pomorskim oraz przekazanie korzyści, płynących z zastosowania innowacyjnych rozwiązań, zarówno w biznesie, jak i codziennym życiu. Dodatkowym celem kampanii było wsparcie istniejących i nowo powstających przedsiębiorstw w ich działaniach innowacyjnych, zwiększenie świadomości władz publicznych i pracowników naukowych o konieczności promowania innowacji w gospodarce, promocja współpracy między przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami przedsiębiorców, uczelniami i instytucjami rynku pracy, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz wsparcie młodych kadr naukowych o specjalnościach istotnych dla gospodarki regionu. Koncepcja i kształt projektu podlegały licznym konsultacjom z przedstawicielami instytucji i organizacji z terenu Województwa Pomorskiego realizujących działania z zakresu innowacyjności bądź wyrażających wolę włączenia się w prace w ramach projektu.

W ramach realizacji projektu uruchomiono pod adresem www.INNOpomorze.pl serwis internetowy poświęcony innowacjom. W serwisie regularnie publikowane są m.in. artykuły branżowe, materiały multimedialne oraz bieżące informacje o wydarzeniach o tematyce innowacji.

Doświadczenie I edycji projektu pokazało, jak ważne jest  przeprowadzenie działań, które przyczynią się z jednej strony do zwiększenia wiedzy przedsiębiorców, naukowców i studentów studiów doktoranckich na temat znaczenia współpracy w budowaniu innowacyjnej gospodarki, z drugiej zaś strony ułatwią wzajemny kontakt przedstawicielom wymienionych środowisk.

Informator INNOpomorze w pigułce

view szablon artykułu
Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.